Regulament intern

APROBAT prin dispoziţia primarului  comunei nr.42  din  11.07.07

REGULAMENT INTERN A PRIMĂRIEI PĂNĂŞEŞTI

Dispoziţii generale.

 1. Primarul împreună cu aparatul de lucru formează primăria,
 2. Regulamentul intern reglementează raporturile de munca ale funcţionarilor, stabileşte drepturile, obligaţiunile şi responsabilităţile lor, respectarea normelor de disciplină şi sporirea eficienţei muncii.
 3. Regulamentul este elaborat în baza Legii privind administraţia publică locală, Legii serviciului public şi Codului Muncii al Republicii Moldova.
 4. Acţiunea prezentului Regulament se extinde asupra persoanelor care deţin funcţii publice, care efectuează deservirea tehnică ce asigură funcţionarea autorităţii administraţiei publice locale, indiferent de durata contractului de muncă.

Obligaţiile salariaţilor.

 1. Pentru realizarea atribuţiilor ce le revin, salariaţii sînt obligaţi:
 2. să îndeplinească cu profesionalism, loialitate, corectitudine şi în mod conştiincios îndatoririle de serviciu, prevăzute în fişa postului.
 3. să execute în termen şi calitativ atribuţiile de serviciu, cu respectarea strictă a prevederilor legislaţiei în vigoare;
 4. să dirijeze în cunoştinţă de cauză sectorul de muncă încredinţat, să manifeste iniţiativă şi perseverenţă, să asigure îndeplinirea întocmai a sarcinilor ce stau în faţa autorităţii administraţiei publice locale;
 5. să respecte principiul subordonării ierarhice;
 6. să manifeste o atitudine gospodărească faţă de bunurile primăriei existente;
 7. să-şi perfecţioneze în permanenţă pregătirea profesională;
 8. să păstreze secretul profesional, fiind interzis să divulge problemele de serviciu care, prin natura lor sau potrivit unei dispoziţii legale, trebuie să rămînă secret, precum şi al informaţiilor despre cetăţeni de care ia cunoştinţă în exercitarea atribuţiilor, dacă astfel este stabilit de legislaţie;
 9. să fie obiectivi, să nu dea dovadă de tergiversări în procesul examinării propunerilor, cererilor şi petiţiilor cetăţenilor în domeniul activităţii sale de serviciu;
 10. să respecte disciplina muncii, folosind eficient timpul de lucru, să nu părăsească locul de muncă fără aprobarea conducătorului ierarhic superior şi înregistrarea în condica de prezenţă la secretarul comunei (indiferent de durata absenţei).
 11. să respecte normele de protecţie a muncii, regulile antiincendîare sau alte situaţii, care pot aduce prejudicii bunurilor imobile şi mobile;
 12. să aibă o comportare corectă, o ţinută corespunzătoare şî să promoveze raportul de colaborare cu toţi membrii colectivului;
 13. să se abţină de la orice acte de natură ce ar compromite prestigiul funcţiei publice deţinute;
 14. să respecte Regulamentul intern al primăriei;
 15. să respecte cu stricteţe drepturile şi libertăţile cetăţenilor;
 16. să studieze opinia publică şi să ţină cont de această în activitatea sa;
 17. să se ce informeze de dispoziţiile primite de la superiorii ierarhici, cu excepţia cazurilor în care apreciază că aceste sînt ilegale.

III. Drepturile salariaţilor.

În exercitarea atrbuţiilor de serviciu salariaţii au dreptul:

 1. să examineze problemele şi să ia decizii în limitele competenţei sale;
 2. să avanseze în serviciu corespunzător pregătirii lor profesionale, capacităţilor intelectuale în urma rezultatelor obţinute la evaluarea performanţelor profesionale individuale;
 3. să-şi cunoască drepturile şi obligaţiunile de serviciu;
 4. la remunerarea la timp şi integral a salariului, în corespundere cu calificarea sa, cu complexitatea, cantitatea şi calitatea lucrului efectuat. Retribuirea muncii se constituie din salariul funcţiei, sporuri la salariu şi alte suplimente. Funcţionarul public beneficiază de spor la salariu pentru grad de calificare, pentru vechime în muncă. Se pot stabili plăţi suplimentare şi premii pentru rezultate deosebite în muncă.
 5. dreptul la restituirea cheltuielilor de transport şi cazare, în deplasările în misiune de serviciu delegaţi prin dispoziţia primarului;
 6. să beneficieze de protecţie juridică;
 7. să se asocieze în sindicate şi să participe la activitatea lor în afara orelor deprogram;
 8. la odihnă, asigurată prin stabilirea duratei normale a timpului da muncă, prin acordarea zilelor de repaus şi de sărbătoare, a concediilor anuale plătite;
 9. funcţionarii publici au dreptul la concediu anual plătit, cu o durată de 35 zile calendaristice, în cazul în care vechimea în serviciul public constituie 5 ani, 10 ani, 15 ani concediul de odihna plătit se măreşte respeciv : cu 2,4,6 zile lucrătoare, Persoanelor care efectuează deservirea tehnică li se acordă concediu anual plătit cu o durată de 28 zile calendaristice;
 10. dreptul de concedii medicale, concedii fără retribuţie pentru situaţiile stabilite de legislaţie, femeile – la concedii de maternitate; şi pentru îngrijirea copilului;
 11. dreptul la pensii şi alte asigurări sociale de stat
 12. la repararea prejudiciului material şi al celui moral cauzat în legătura cu îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, în modul stabilit de Codul Muncii şi altor acte normative;
 13. la informare profesională, reciclare şi perfecţionare;
 14. dreptul la opinii.

Funcţionarul public nu are dreptul:

a) să deţină două funcţii în acelaşi timp sau să cumuleze o altă muncă prin contract în întreprinderi, instituţii şi organizaţii a căror activitate este controlată, subordonata sau în anumite privinţe este de competenţa autorităţii în care el este angajat, cu excepţia activităţilor ştiinţifîce,didactice şi de creaţie;

b) să presteze activităţi prin cumul fără acordul primarului;

c) să desfăşoare nemijlocit activitate de întreprinzător ori sa înlesnească, în virtutea funcţiei sale, activitatea de întreprinzător a persoanelor fizice şi juridice în schimbul unor recompense, servicii, înlesniri;

d) să participe la grevele care dereglează funcţionarea autorităţilor administraţiei publice locale;

e) să solicite sau să accepte direct sau indirect, pentru el sau pentru alţii, în considerarea funcţiilor publice, daruri sau alte avantaje,

Organizarea timpului de lucru.

Programul de lucru este de 8 ore pe zi, de la 8.00 pînă la 17,00.  Pauza – de la 12.00 pînă la 13.00. în zilele de audienţă a cetăţenilor (luni) durata zilei de muncă pentru primar -de la 8.00 pînă la 19.00 cu pauză de masă 12.00 – 14.00.

Săptămîna de muncă de cinci zile, cu doua zile de repaus (sîmbăta şi duminica),

Evidenţa orelor de muncă se efectuează prin tabelare de persoana desemnată de primar.

Prezenţa salariaţilor la locul de muncă se face prin condica de prezenţă la secretarul comunei.

Activităţile săptămânale ale primăriei se repartizează în modul următor:

Luni

 1. Şedinţa operativă a conducerii primăriei.
 2. Şedinţa de lucru cu funcţionarii primăriei (planifîcrea activităţii).
 3. Controlul executării Legilor, hotărîrilor Guvernului R Moldova, dispoziţiilor primarului, deciziilor consiliului, cererilor persoanelor fizice si juridice.
 4. Audienţa cetăţenilor.

Marţi

 1. Şedinţa operativă a conducerii primăriei.
 2. Şedinţe cu directorii instituţiilor şcolare şi preşcolare din teritoriu.

Mercuri

 1.  Şedinţa operativă a conducerii primăriei.
 2. Şedinţele Consiliului comunal.

Joi

 1. Şedinţa operativă a conducerii primăriei.
 2. Şedinţele comisiilor obşteşti de pe lîngă primărie (administrativa, Consiliul pentru Protecţia Drepturilor copilului  etc…).
 3. Şedinţe cu agenţii economici din teritoriu.

Vineri

 1. Şedinţa operativă a conducerii primăriei.
 2. Şedinţele comisiilor de specialitate ale Consiliului comunal.
 3. Modul de elaborare a actelor administrative.
 4. Consiliul comunal adoptă decizii. Proiectele de decizii sînt elaborate de funcţionarul (serviciul) public în competenţa căruia întră chestiunea abordată.
 5. În exercitarea atribuţiilor primarul emite dispoziţii.
 6. Proiectele de dispoziţii sînt pregătite de funcţionarul public în atribuţia căruia întră chestiunea abordată.
 7. Semnată de primar, dispoziţia este difuzată spre executare conform modului

Proiectele de decizii însoţite de raportul de specialitate se prezintă secretarului Consiliului comunal nu mai tîrziu decît cu 5 zile înainte de şedinţa, pentru a fi transmis spre avizare comisiei de specialitate a Consiliului comunal.

Funcţionarul responsabil de pregătirea chestiunii pentru examinare la şedinţă asigură, prezenţa invitaţilor lista cărora se anexează la proiectul de decizie.

Primarui formează un grup de lucru din specialişti din diferite domenii.

PrimaruI organizează şedinţa de planificare cu funcţionarii primăriei.

Şedinţele de planificare se desfăşoară în fiecare zi de luni.

Planificarea lucrului primăriei.

Participanţii la şedinţa de planificare: secretarul Consiliului, funcţionarii primăriei, şefii serviciilor publice de interes local, şeful sectorului de poliţie.

Şedinţele de planificare încep cu darea de seamă a persoanelor, despre executarea însărcinărilor şi dispoziţiilor date de conducerea primăriei la şedinţa de planificare anterioară .

In continuare participanţii iau cunoştinţă de informaţia conducătorilor instituţiilor publice de interes local privind starea de lucruri.

Şeful  sectorului de poliţie informează audienţa despre infracţiunile săvîrşite în cursul săptămînii si măsurile de prevenire şi descoperire a lor.

Perceptorul fiscal informează despre lucrul privind colectarea taxelor şi impozitelor în bugetul local, măsurile planificate privind completarea bugetului.

Apoi se oferă cuvântul fiecărui funcţionar care-şi dă darea de seamă despre activitatea săptămînală şi sarcinile pe săptămîna viitoare.

Secretarul Consiliului informează despre actele administrative ale autorităţilor administraţiei publice locale de nivelul I şi II, luate sub control, în încheiere primarul determină sarcinile primăriei pe săptămîna viitoare, îşi expune observaţiile sale asupra disciplinei de executare.

Fiecare participant are dreptul să facă anunţ sau comunicare.

După şedinţele Consiliului comunal secretarul Consiliului informează  despre chestiunile examinate   la  şedinţă  şi observaţiile privind pregătirea şi desfăşurarea lor.

Trimestrial secretarul comunei face analiza documentelor prezentate în adresa primăriei şi expediate din primărie, inclusiv şi analiza petiţiilor, cererilor şi sesizărilor.

VII. Organizarea audienţei cetăţenilor în primărie

Audienţa cetăţenilor la primărie este efectuată de către primar în fiecare zi de Luni de la orele 14.00 pînă la 19.00.

Controlul asupra executării însărcinărilor primarului se pune în obligaţia secretarului comunei, care analizează sistematic adresările cetăţenilor şi generalizează rezultatele examinării lor, întocmind o informaţie analitică trimestrială, semestrială şi anuală.

VIII. Responsabilitatea.

 Încălcarea  de către funcţionarii publici, cu vinovăţie a îndatoriilor de servicii atrage răspunderea disciplinară, materială, administrativă sau penală numai în temeiul şi în modul stabilit de legislaţie.

Primarul aplică sancţiuni disciplinare în cazul neexecutării sau exercitării necorespunzătoare a obligaţiunilor de funcţie, încălcarea legislaţiei în vigoare şi prevederilor prezentului Regulament.

Sancţiunile disciplinare şi modul lor de aplicare se stabilesc în conformitate cu legislaţia muncii şi Legii serviciului public.

In cazul neîndeplinirii în termen a sarcinilor şi calităţii muncii sau încălcării disciplinii de muncă, primarul poate decide diminuarea cuantumului premiilor sau anularea lor,

Litigiile de muncă ale funcţionarilor se examinează în modul stabilit de Legislaţia în vigoare.

Secretar al consiliului: E.Burlac

APROBAT prin  decizia   Consiliului  comunal  nr.02/02 din  20.07.07

 

REGULAMENTUL privind  organizarea  şi  funcţionarea   primăriei  Pănăşeşti raionul  Străşeni

 1. Primăria  Pănăşeşti  este  structură funcţională care asistă primarul în exercitarea atribuţiilor sale legale.  Primăria  Pănăşeşti  este  organizată  şi  funcţionează  ca  instituţie  publică  cu  statut juridic  pentru  promovarea  intereselor  şi  soluţionarea  problemelor  în  limitele  competenţelor  ce  revin  primarului  şi  aparatului  în  temeiul  Legii  privind  administraţia  publică  şi  actelor  normative. Ea este persoană juridică de drept public şi dispune, în condiţiile legii, de patrimoniu distinct de cel al statului şi al altor unităţi administrativ-teritoriale.
 2. Primăria  Pănăşeşti  are  sediul  în  centrul  satului  Pănăşeşti.
 3. Primarul este şeful administraţiei publice locale executive şi conducerea  generală a  primăriiei  se  exercită  de  către  primar  în  baza  regulamentului  intern  aprobat  prin  dispoziţia  sa.

 Atribuţiile de bază  ale  primarului

Pornind de la domeniile de activitate ale autorităţilor administraţiei publice locale de nivelul întîi, stabilite la art.4 alin.(1) din Legea privind descentralizarea administrativă, primarul exercită în teritoriul administrat următoarele atribuţii de bază:

 1. asigură executarea deciziilor consiliului comunal;
 2. propune, în condiţiile legii, organigrama şi statele primăriei, schema de salarizare a personalului acesteia şi le supune aprobării consiliului comunal;
 3. numeşte, stabileşte atribuţiile şi eliberează din funcţie şefii structurilor din subordine, personalul primăriei, conduce şi controlează activitatea acestora, contribuie la formarea şi reciclarea profesională;
 4. stabileşte atribuţiile viceprimarului
 5. asigură elaborarea proiectului de buget local al comunei pe următorul an bugetar şi a contului de încheiere a exerciţiului bugetar şi le prezintă spre aprobare consiliului local;
 6. exercită funcţia de ordonator principal de credite al comunei; verifică, din oficiu sau la cerere, încasarea şi cheltuirea mijloacelor de la bugetul local şi informează consiliul local despre situaţia  existentă;
 7. răspunde de inventarierea şi administrarea bunurilor domeniului public şi celui privat al comunei, în limitele competenţei sale;
 8.  exercită, în condiţiile legii, supravegherea activităţilor din spaţii verzi, locuri de distracţie şi agrement şi ia măsuri operative pentru buna lor funcţionare;
 9. conduce, coordonează şi controlează activitatea serviciilor publice locale, asigură funcţionarea serviciului stare civilă, a autorităţii tutelare, contribuie la realizarea măsurilor de asistenţă socială şi ajutor social;
 10. eliberează autorizaţiile şi licenţele prevăzute de lege;
 11.  asigură securitatea traficului rutier şi pietonal prin organizarea circulaţiei transportului, prin întreţinerea drumurilor, podurilor şi instalarea semnelor rutiere în raza teritoriului administrat;
 12. reprezintă colectivitatea locală în relaţiile cu alte autorităţi publice, persoane fizice sau juridice din ţară, sat din străinătate, precum şi în instanţele judecătoreşti, în condiţiile legii; semnează actele şi contractele încheiate îr numele colectivităţii locale, cu excepţiile prevăzute de lege;
 13. prezintă consiliului local, anual şi ori de cîte ori este necesar, rapoarte cu privire la situaţia social-economicâ a comunei,
 14.  înregistrează asociaţiile obşteşti care intenţionează să activeze în unitatea administrativ-teritorială respectivă;
 15. exercită, în numele consiliului local, funcţiile de autoritate tutelară, supraveghează activitatea tutorilor şi curatorilor;
 16. coordonează activitatea de asistenţă socială privind copiii, persoanele în etate, invalizii, familiile cu mult copii, alte categorii de persoane socialmente vulnerabile, sprijină activitatea asociaţiilor obşteşti de utilitate publică din teritoriul comunei
 17. asigură elaborarea planului general de urbanism şi a documentaţiei de urbanism şi amenajare a teritoriului şi le prezintă spre aprobare consiliului local, în condiţiile legii;
 18. constată încălcările legislaţiei în vigoare comise de persoane fizice şi juridice în teritoriul administrat, ia măsuri pentru înlăturarea sau curmarea acestora şi, după caz   sesizează organele de drept, acestea fiind obligate să acţioneze cu promptitudine, în condiţiile legii, la solicitările primarului;
 19. ia măsuri de interzicere sau de suspendare a spectacolelor, reprezentaţiilor sau altor manifestări pu care contravin ordinii de drept sau bunelor moravuri, care atentează la ordinea şi liniştea publică;
 20.  propune consiliului local consultarea populaţiei prin referendum în probleme locale de interes deosebit, măsuri pentru organizarea acestor consultări;
 21.  stabileşte locul desfăşurării întrunirilor publice şi condiţiile ce ţin de securitatea şi igiena generala a  habitatului uman;
 22.  este preşedintele  Comisiei  pentru  situaţii  excepţionale  şi  ia, în comun cu autorităţile centrale de specialitate şi cu serviciile publice desconcentrate ale acestora  măsuri de prevenire şi diminuare a consecinţelor calamităţilor naturale, catastrofelor, incendiilor, epidemiilor,epifitotiilor şi epizootiilor şi, în acest scop, dispune, cu titlu executoriu, mobilizarea, după caz, a populaţiei, agenţilor economici şi instituţiilor din localitate;
 23. sprijină colaborarea cu localităţi din alte ţări, contribuie la extinderea cooperării şi a legăturilor directe cu
 24. Primarul, în calitatea sa de autoritate publică locală executivă, exercită şi alte atribuţii prevăzute legislaţia în vigoare sau încredinţate de consiliul local.

II.Atribuţiile   de  bază  ale  viceprimarului

 1. Funcţia de viceprimar este instituită  de  consiliu  la  propunerea  primarului    în  condiţiile  legii  şi  este  funcţie  neremunerată.
 2. Viceprimarul asista primarul în exercitarea atribuţiilor sale sau  exercită  funcţiile  de  primar în  lipsa  acestuia la
 3. Viceprimarul exercită funcţiile  de  primar  în  lipsa  acestuia  în  cazul  în  care   este  abilitat  cu  aceste  funcţii  prin  dispoziţia  primarului  sau,  după  caz,  prin  decizia  consiliului comunal.

III. Atribuţiile   de  bază  ale  secretarului

Secretarul îndeplineşte, sub autoritatea primarului, următoarele atribuţii de bază:

 1. asigură înştiinţarea convocării consiliului local;
 2. participă la şedinţele consiliului local;
 3. avizează proiectele de decizii ale consiliului local şi contrasemnează deciziile;
 4. asigură buna funcţionare a primăriei;
 5. asigură efectuarea lucrărilor de secretariat;
 6. pregăteşte materialele pe marginea problemelor supuse dezbaterii în consiliul local;
 7. comunică şi remite, în termen de 5 zile, dacă legea nu prevede altfel, autorităţilor şi persoanelor interesate actele emise de consiliul local sau de primar;
 8. asigură aducerea la cunoştinţă publică a deciziilor consiliului local şi a dispoziţiilor normative ale primarului;
 9. primeşte, distribuie şi întreţine corespondenţa;
 10. eliberează extrase sau copii de pe orice act din arhiva consiliului local, în afara celor care conţin informaţii secrete, stabilite potrivit legii, precum şi extrase şi copii de pe actele de stare civilă;
 11. organizează, coordonează, poartă răspundere pentru activitatea serviciilor de stare civilă, de protecţie socială şi exercită, după caz, atribuţiile respective;
 12. ţine evidenţa gospodăriilor ţărăneşti (de fermier) şi a asociaţiilor acestora conform registrului aprobat de Guvern;
 13. păstrează şi aplică, după caz, sigiliul;
 14. acordă ajutor consilierilor şi comisiilor consiliului local;
 15. administrează sediul primăriei şi bunurile ei;
 16. eliberează certificate de proprietate privată ce confirmă dreptul de proprietate asupra cotelor-părţi valorice

Atribuţiile personalului  primăriei

Primăria se organizează şi funcţionează în baza unui regulament aprobat de consiliul local.

Primăria, ca structură funcţională, are următoarele atribuţii:

 1. întocmeşte proiecte de decizii ale consiliului local şi proiecte de dispoziţii ale primarului;
 2. aduce la cunoştinţă publică deciziile consiliului şi dispoziţiile normative ale primarului;
 3. colectează şi prezintă primarului informaţii pentru raportul anual privind starea economică şi socială a comunei,
 4. prezintă primarului, în comun cu serviciile publice, informaţii despre funcţionareaacestora.
 5. supraveghează executarea măsurilor dispuse de primar atît în cadrul primăriei, cît şi în teritoriul administrat,contribuie la elaborarea proiectului de buget al comunei pentru următorul an bugetar, a proiectelor de modificare a bugetului, care urmează să fie prezentate de primar spre examinare consiliului local;
 6. asigură executarea bugetului comunei, în conformitate cu deciziile consiliului local, respectarea prevederilor legale;
 7.  întocmeşte contul de încheiere a exerciţiului bugetaral al comunei
 8. asistă secretarul consiliului local în îndeplinirea atribuţiilor lui conform legii.

Condiţiile numirii, angajării, promovării, sancţionării şi eliberării din funcţie a personalului primăriei, drepturile şi obligaţiile lui sînt stabilite de legislaţia în vigoare şi de regulamentul primăriei, aprobat de consiliul local.