APROBAT

 prin  decizia  Consiliului  comunal nr. 02/01 din   20.07.07

 

R  E  G  U  L  A  M  E  N  T  U  L

 privind  funcţionarea    consiliului  comunal

Pănăşeşti,    raionul  Străşeni

TITLUL  I

  CAPITOLUL  I

  CONSTITUIREA  CONSILIULUI  COMUNAL

 

1.În  conformitate  cu  art.13 al.1  al   Legii  privind  administraţia  publică  locală  nr.436-XVI  din  28 decembrie  2006  Consiliul  comunal  este  legal  constituit  dacă  sunt  validate  mandatele  a  cel  puţin  două  treimi  din  numărul  de  consilieri  aleşi.

Consiliul  comunal  se  întruneşte  în  prima  şedinţă  în  termen  de  20  zile calendaristicede  la   data  validării  mandatelor  de  consilier.  Consilierii  comunei  se  convoacă  în  prima  şedinţă  prin  hotărîrea  consiliului  electoral  de  circumscripţie.  Şedinţa  de  constituire   a  Consiliului  comunal   este  deliberativă  dacă  la  ea  participă  cel  puţin  două  treimi  din  numărul  consilierilor  aleşi.

2.Lucrările  primei  şedinţe  sunt  prezidate   de  cel  mai  în  vîrstă  consilier   dintre  cei  prezenţi, asisitat   de  cel  mai  tînăr  consilier  dintre  cei  prezenţi   la  şedinţă.

3.După  constituirea  legală  a  Consiliului  comunal  consilierii  instituie  funcţia  de  viceprimar  şi  alege  viceprimarul  comunei.

/1/ Viceprimarul  este  ales  la  propunerea  primarului  din  rîndurile  consilierilor,  prin  decizia  consiliului,  cu  votul  majorităţii  consilierilor  aleşi.  În   cazul  în  care  candidatura  propusă  nu  întruneşte  numărul  necesar  de  voturi  la  2  şedinţe  consecutive,  primarul  propune  consiliului  o  altă  candidatură.  Funcţia  de  viceprimar  este  neremunerată.

/2/ Eliberarea  din  funcţie a   viceprimarului  se  face  de  către  consiliul  comunal,  la  propunerea  primarului  sau  a  unei  treimi  din  numărul  de  consilieri  aleşi,  prin  decizie  adoptată  cu  votul  majorităţii  consilierilor  aleşi.

4.În  cazul  încetării  înainte  de  termen  a  mandatului,  în  cazul  suspendării  din  funcţie,  precum  şi  în  cazul  imposibilităţii  primarului  de  a-şi  exercita  atribuţiile,  interimatul  se  asigură  de  drept  de  către  viceprimar   sau după  caz, de  secretar –   prin  decizia  consiliului  comunal.

/ 1/ În  caz  de  absenţă  temporară,  primarul  poate  delega  sub  proprie  răspundere prin  dispoziţie  exercitarea  atribuţiilor  sale  viceprimarului  sau,  după  caz,  secretarului  consiliului  pe  întreaga  durată  a  absenţei  sale.

/ 2/ În  exercitarea  temporară  a  funcţiilor  de  primar,  secretarul  nu  este  exonerat  de  exercitarea  atribuţiilor  sale  de  bază.

 1.      În  cazul  în  care  funcţia   de  secretar  este  vacantă  candidatul  la  funcţia  de  secretar  se  va  selecta  pe  bază  de  concurs  şi  va  fi  numit  de  către  consiliul  comunal  în  modul  stabilit  de  legislaţie.
 2. Eliberarea  din  funcţie  a  secretarului  se  face  în  temeiul  legii  de  către  consiliul  comunal,  la  propunerea  primarului   sau  a  unei  treimi  din  consilieri,  prin  decizie  adoptată  cu  votul  majorităţii  consilierilor  aleşi.
 3.   Şefii  Casei  de  cultură, bibliotecilor  publice  din  subordine  sunt  angajaţi şi  eliberaţi  de  către consiliu  în  condiţiile  legislaţiei  stabilite.

 

CAPITOLUL    II

CONSTITUIREA  ŞI  FUNCŢIONAREA  COMISIILOR CONSULTATIVE  DE SPECIALITATE   ALE  CONSILIULUI  COMUNAL.

 

8.Consiliul  comunal   formează doar  din  rîndul  consilierilor,  ţinînd  cont  de  specificul  şi  necesităţie  locale  şi  după  caz, comisii  consultative  de  specialitate  pentru  diferite  domenii  de  activitate,  modifică  componenţa    acestora.

/1/Comisiile  de  specialitate  sunt  structuri  de  lucru  neremunerate  ale  consiliului  comunal, create  pentru a  asigura  eficienţa  activităţii  acestuia.

/2 / Comisiile  de  specialitate  se  aleg  pe  întreaga  durată  de  activitate  a  consiliului  comunal. Numărul  consilierilor,  denumirea,  componenţa  numerică  şi  nominală  se  stabilesc  de  consiliu.  La  prima  şedinţă    comisiile  îşi  aleg  reşedintele     şi  secretarul  comisiei.  Ele  răspund  în  faţa  consiliului  şi sunt

subordonate  acestuia.

/3/ Comisia poate   invita  să  participe  la  şedinţele  sale  specialişti  din  cadrul  primăriei şi alte persoane interesate sau reprezentanti mass-media.

9.Şedinţa  comisiei  de  specialitate  se  convoacă  de  preşedintele  acesteia,  iar  în  absenţa  lui –  de  secretarul  comisiei. Comisiile  se  convoacă  ori  de  căte ori  este  necesar,  la  deiczia  preşedintelui  comisiei.

10.Şedinţa  comisiei  este  deliberativă  dacă  la  ea  sunt  prezenţi  majoritatea  membrilor  comisiei.  Şedinţele  comisiei,  de  regulă,  sunt  publice.

11.Membrii comisiei de specialitate sînt înştiinţaţi despre şedinţa acesteia de către preşedintele şi/sau secretarul comisiei, cu asistenţa secretarului consiliului.

12.În exercitarea atribuţiilor, comisia de specialitate adoptă decizii cu votul deschis al majorităţii membrilor săi.  Deciziile comisiei au un caracter de recomandare pentru consiliul respectiv.

13.Numărul locurilor care revin fiecărui grup de consilieri sau consilierilor independenţi în fiecare comisie de  specialitate se stabileşte de către consiliul local, în funcţie de ponderea acestora în cadrul consiliului.

14.Nominalizarea membrilor fiecărei comisii se face de fiecare fracţiune, în  cazul  în  care  nu  s-au  format  fracţiuni  – de consiliu, avîndu-se în vedere, de regulă, pregătirea lor profesională şi domeniul de activitate a comisiei.

15.În funcţie de numărul membrilor consiliului şi numărul comisiilor de specialitate, un consilier poate face parte din 1-3 comisii, dintre care una este comisia de bază a acestuia.

16..Comisia de specialitate are următoarele atribuţii principale:

–  identifică şi examinează problemele din domeniul ei de activitate care necesită soluţionare de către consiliu,

–  analizează proiectele de decizii ale consiliului şi prognozează consecinţele realizării acestora;

–  întocmeşte avize asupra proiectelor de decizii privind problemele examinate, pe care le prezintă consiliui,

–  se pronunţă asupra altor chestiuni remise comisiei spre avizare de către consiliu.

 1. Comisia de specialitate îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin regulamentul de constituire şi funcţionare al consiliului sau însărcinări date prin decizie a consiliului, dacă acestea ţin de domeniul de activitate al comisiei.

18.Preşedintele comisiei de specialitate exercită următoarele atribuţii principale:

– reprezintă comisia în raporturile cu consiliul şi cu celelalte comisii;

– convoacă şi conduce şedinţele acesteia;

–  propune ca la lucrările comisiei să participe şi alte persoane interesate, dacă este necesar;

-participă la lucrările celorlalte comisii care examinează probleme ce prezintă importanţă pentru comisie    care o conduce;

– anunţă rezultatul votării în cadrul comisiei, pe baza datelor comunicate de secretarul comisiei;

– susţine în şedinţele consiliului avizele formulate de comisie.

Preşedintele comisiei exercită şi alte atribuţii referitoare la asigurarea organizatorică a activităţii cormisiei prevăzute de regulamentul de constituire şi funcţionare a consiliului sau stabilite de consiliu.

19.Secretarul comisiei specializate exercită următoarele atribuţii principale:

– asistă preşedintele comisiei în asigurarea organizatorică a şedinţelor comisiei;

– face apelul nominal şi ţine evidenţa prezenţei la şedinţe a membrilor comisiei;

– numără voturile şi îl informează pe preşedinte asupra cvorumului necesar pentru adoptarea fiecărei decii  şi  asupra rezultatelor votării;

–  asigură redactarea avizelor, proceselor-verbale şi altor documente emise de comisia respectivă.
Secretarul comisiei îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de regulamentul de constituire şi funcţionare al  consiliului, precum şi însărcinările comisiei sau ale preşedintelui acesteia.

20.Ordinea de zi a şedinţei comisiei de specialitate se aprobă de membrii comisiei, la propunerea preşedintelui acesteia. Oricare dintre membrii comisiei poate cere includerea pe ordinea de zi a unor probleme suplimentare numai   pînă la începerea şedinţei comisiei.

21.Prezenţa membrilor comisiei de specialitate la şedinţele acesteia este obligatorie. În caz de absenţă a  consilierului fără motive întemeiate de la 3 şedinţe consecutive ale comisiei de bază pentru el, preşedintele comisiei   poate aplica acestuia sancţiunile ce ţin de competenţa sa sau poate propune consiliului aplicarea altor sancţiuni   prevăzute în   regulalamentul de constituire şi funcţionare a consiliului, inclusiv excluderea consilierului din componenţa  comisiei. Absenţa consilierului, precum şi sancţiunile propuse de preşedintele comisiei se consemnează în procesele- verbale ale şedinţelor respective ale comisiei.

Lucrările şedinţelor comisiei se consemnează de către secretarul comisiei în procese-verbale.
Încheierea şedinţei, procesul-verbal este semnat de către preşedintele şi secretarul comisiei.

Preşedintele comisiei poate permite ca procesele-verbale ale şedinţelor să fie consultate de alte persoane interesate care nu au participat la şedinţă, cu excepţia proceselor-verbale întocmite în şedinţe închise.

 

Titlul II

 

ŞEDINŢELE CONSILIULUI COMUNAL

Capitolul l

ATRIBUŢIILE PREŞEDINTELUI ŞEDINŢEI Şl ALE SECRETARULUI  CONSILIULUI

22.Consiliul local, alege, prin vot deschis, cu votul majorităţii consilierilor prezenţi, pentru durata  şedinţei, un preşedinte care o prezidează, asistat de secretarul consiliului. Votarea este organizată de secretarul  consiliului.

Rezultatul alegerii preşedintelui şedinţei se consemnează în procesul-verbal al şedinţei, în fiecare şedinţă, consiliul desemnează un consilier din cei prezenţi, care semnează decizia consiliului în  cazul în care preşedintele şedinţei se află în imposibilitatea de a o semna.

Preşedintele şedinţei exercită următoarele atribuţii principale:

–  conduce şedinţele consiliului;

–  supune votului consilierilor proiectele de decizii, asigură numărarea voturilor şi anunţă rezultatul votării, cu   precizarea voturilor „pro”, „contra” şi a abţinerilor;

-semnează deciziile adoptate de consiliu, chiar dacă a votat împotriva adoptării acestora, precum şi procesul   verbal al şedinţei;

-asigură menţinerea ordinii în cadrul şedinţelor şi respectarea regulamentului de desfăşurare a şedinţelor  aprobat de consiliu;

-supune votului consilierilor în şedinţă orice problemă care intră în competenţa de soluţionare a consiliului;

-aplică, după caz, sancţiuni în limita competenţei sale sau propune consiliului aplicarea unor asemenea  sancţiuni.

 1. Preşedintele şedinţei îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de lege, de regulamentul de constituire ş funcţionare a consiliului, precum şi însărcinările consiliului.

24.În cazul în care, pe parcursul şedinţei consiliului, preşedintele ales pentru şedinţa respectivă, inclusiv primei    şedinţe (de constituire), nu îşi poate exercita atribuţiile sale, consiliul procedează la alegerea unui alt preşedinte a  şedinţei, fapt care se consemnează în procesul- verbal al acesteia, în acest caz, procesul-verbal şi deciziile adoptate  în cadrul întregii şedinţe sînt semnate de preşedintele nou-ales

25.Secretarul consiliului participă, în mod obligatoriu, la şedinţele consiliului fără drept de vot.

Pe lîngă atribuţiile prevăzute de Legea privind administraţia publică locală, secretarului consiliului îi revin următoarele atribuţii principale referitor la organizarea şi desfăşurarea şedinţelor consiliului:

– asigură înştiinţarea consilierilor despre convocarea consiliului,  iar la cererea primarului,  sau a cel puţin o treime din numărul consilierilor aleşi, organizează îndeplinirea şi a altor acţiuni   necesare înştiinţării consilierilor şi convocării consiliului;

– asigură efectuarea lucrărilor de secretariat aferente şedinţei consiliului;

face apelul nominal şi ţine evidenţa participării la şedinţe a consilierilor;

–   numără voturile şi consemnează rezultatul votării, pe care îl prezintă preşedintelui şedinţei, cu excepţia  cazurilor cînd consiliul formează comisia pentru numărarea voturilor în anumite chestiuni de pe ordinea de zi supuse  votării de consiliu;

–  informează, în caz de necesitate, preşedintele şedinţei, despre numărul de voturi necesar pentru adoptarea  unei sau altei decizii a consiliului;

– asigură întocmirea procesului-verbal al şedinţei, precum şi a dosarelor în care se păstrează materialele   privind fiecare chestiune din ordinea de zi a şedinţei, legarea, numerotarea paginilor, semnarea şi ştampilarea   acestora;

-urmăreşte ca, la dezbaterea anumitor probleme şi la adoptarea deciziilor asupra lor, să nu participe consilierii prezenţi la şedinţă care cad sub incidenţa art.25 din Legea privind administraţia publică locală, informează    preşedintele despre asemenea situaţii şi face cunoscute consilierilor consecinţele prevăzute de lege în astfel de cazuri;
–  contrasemnează, în condiţiile legii, deciziile consiliului, cu excepţia deciziei de numire în funcţie a secretarului consiliului;

–  acordă consilierilor, precum şi acestora în calitate de membri ai comisiilor de specialitate, asistenţă şi sprijin în activitatea lor, inclusiv la redactarea proiectelor de decizii sau la definitivarea celor discutate şi aprobate de consiliu.

 1. Secretarul îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de lege, de regulamentul de constituire şi funcţionare a consiliului, precum şi însărcinările consiliului privitor la buna organizare şi desfăşurare a şedinţelor consiliului.

 

Capitolul II

DESFĂŞURAREA ŞEDINŢELOR

 

27.Ordinea de zi a şedinţei consiliului cuprinde numărul curent al chestiunii propuse consiliului spre examinare,  denumirea chestiunii şi numele raportorului (coraportorului).

În înştiinţarea despre convocarea şedinţei, pe lîngă ordinea de zi, data, ora şi locul şedinţei, se indică modul de familiarizare a consilierului cu proiectele de decizii, cu avizele comisiilor de specialitate, cu rapoartele sau informaţiile conducătorilor subdiviziunilor subordonate, cu timpul acordat declaraţiilor politice, întrebărilor, interpelărilor, petiţiilor şi altor probleme care se supun examinării în şedinţa consiliului.

Ordinea de zi a şedinţei consiliului se aduce la cunoştinţă locuitorilor comunei prin avize.

28.Proiectul ordinii de zi se întocmeşte la propunerea primarului  sau a consilierilor care  au cerut convocarea consiliului în condiţiile art.20 din Legea privind administraţia publică locală şi se supune aprobării  consiliului la începutul şedinţei.

29.Consilierii sînt obligaţi să participe la lucrările consiliului şi să îşi înregistreze prezenţa la secretarul   consiliului.

 1. Consilierul care nu poate lua parte la şedinţă este obligat să comunice din timp despre absenţa sa şi motivele absenţei nemijlocit primarului sau secretarului. Primarul, sau secretarul sînt obligaţi să aducă la cunoştinţa consilierilor prezenţi în şedinţă informaţia privind absenţa consilierului respectiv.

31.Dezbaterea problemelor se face în ordinea strictă în care acestea sînt înscrise pe ordinea de zi aprobată.
Dezbaterea începe cu prezentarea succintă de către raportor a problemei înscrise pe ordinea de zi şi a proiectului de  decizie asupra ei. Raportorul este, de regulă, consilierul care a iniţiat proiectul respectiv.

 1. Preşedintele şedinţei are dreptul să limiteze durata luărilor de cuvînt, în funcţie de obiectul dezbaterii, în acest scop, el poate propune consiliului spre aprobare durata de timp ce va fi oferită fiecărui vorbitor, precum şi durata totală de dezbatere a proiectului, cu excepţia cazului cînd consiliul, la începutul şedinţei, a adoptat regulamentul   de lucru al şedinţei consiliului.
 2. În cadrul dezbaterii oricărei probleme de pe ordinea de zi a şedinţei consiliului, consilierul îşi poate exprima opinia numai în cazul în care preşedintele şedinţei îi oferă cuvîntul. Consilierul este obligat ca în luarea sa de cuvînt  să se refere exclusiv la problema care formează obiectul dezbaterii.

34.Preşedintele şedinţei permite oricînd unui consilier să răspundă la problema care îl priveşte personal sau  referitoare la regulament.

35.Preşedintele şedinţei poate propune încheierea dezbaterii unor probleme puse în discuţia consiliului.

 1.   Propunerea de încheiere a dezbaterii se aprobă cu votul majorităţii consilierilor prezenţi.
 2. Se interzice proferarea de insulte sau calomnii la adresa consilierilor prezenţi la şedinţă, precum şi dialogul dintre vorbitori şi persoanele aflate în sală.
 3. În cazul în care desfăşurarea lucrărilor este perturbată, preşedintele şedinţei poate să întrerupă dezbate şi să ceară respectarea regulamentului, fiind în drept:

– să cheme la ordine;

– să retragă cuvîntul;

– să dispună eliminarea din sală a persoanelor, altele decît consilierii, care împiedică desfăşurarea lucrărilor.

39.Faţă de consilierii care, în exerciţiul mandatului, au comis abateri de la prevederile legislaţiei sau regulamentului,  consiliul poate decide,  cu votul majorităţii consilierilor aleşi,  aplicarea de sancţiuni, în  limita competenţei sale ori poate aplica următoarele  sancţiuni:

–  avertisment;

–  eliminarea din sala de şedinţe.

Şedinţele consiliului se desfăşoară în limba moldovenească .

Actele consiliului se întocmesc şi se adoptă în limba moldovenească.

 

Capitolul III

ELABORAREA PROIECTELOR DE DECIZII

 

 1. Dreptul de iniţiere a proiectelor de decizii ale consiliului aparţine consilierilor.
 2. Propuneri vizavi de elaborarea   unor decizii poate face primarul. Primarul poate participa     consultativ la întocmirea deciziilor, de comun acord cu consiliul.
 3. Proiectele de decizii vor fi însoţite de o notă informativă şi vor fi redactate în conformitate cu normele  de  tehnică legislativă, în acest scop, secretarul consiliului şi personalul de specialitate din primărie  vor acorda asistenţă tehnică de specialitate.
 4. Proiectele de decizii se prezintă în limba moldovenească .Proiectele de decizii se propun pentru a fi incluse în ordinea de zi a şedinţei de către primar, consemnîndu-se titlul şi iniţiatorul proiectului, şi se aduc la cunoştinţa consilierilor imediat   cu indicarea comisiilor de specialitate cărora le-au fost remise spre avizare şi cu invitaţia de a prezenta amendamente.
 5. Proiectele de decizii cu materialele de însoţire se transmit spre avizare comisiilor de specialitate consiliului, compartimentelor de specialitate ale primăriei  în   vederea întocmirii unui raport.

45.O dată cu transmiterea proiectelor de decizii, se precizează şi data prezentării raportului, informaţiei avizului, cu condiţia ca raportul şi informaţia să fie remise şi comisiei de specialitate înainte de întocmirea de aceasta a avizului.

 1.    Iniţiatorul proiectului de decizie sau al altor propuneri le poate retrage, sau poate renunţa, în orice moment  la susţinerea lor, pînă la înscrierea acestora în ordinea de zi.

47.După examinarea proiectului de decizie şi a propunerilor compartimentului de specialitate al primăriei,  comisia de specialitate a consiliului întocmeşte un raport cu privire la adoptarea, modificarea sau respingerea lor.

 1. Rapoartele, avizele se transmit secretarului consiliului, care va dispune măsurile corespunzătoare de remitere   către primar şi către primar şi către consilieri cel tîrziu pînă la data şedinţei consiliului.
 2. Proiectele  de  decizii  şi  alte  propuneri,  însoţite  de  avizul

comisiei  de  specialitate  şi  de  raportul  de specialitate al primăriei se înscriu pe ordinea de zi şi se supun dezbaterii   şi votului consiliului   în şedinţa ordinară a acestuia.

 

Capitolul IV.

PROCEDURA  DE  VOT

 

 1. Votul consilierilor este individual şi nu poate fi transmis altei persoane.

Votul consilierului se exprimă public, prin ridicarea mîinii, în

cadrul votării deschise. Procedura votării deschise poate fi efectuată şi prin apel nominal.

51.Consiliul poate decide votarea secretă, la propunerea preşedintelui şedinţei sau a unuia dintre consilieri, cu excepţia cazului în care, prin lege sau regulament, se stabileşte o anumită modalitate.

52.Votarea prin apel nominal se desfăşoară în modul următor: preşedintele oferă explicaţii asupra obiectuli  votării şi sensului cuvintelor „pro” şi „contra”. Secretarul consiliului dă citire numelui şi prenumelui fiecărui consilier în   ordine alfabetică. Consilierul nominalizat se ridică şi pronunţă cuvîntul „pro” sau „contra”, în funcţie de opţiunea sa.

53.Pentru exercitarea votului secret se folosesc buletinele de vot.

Textul buletinelor de vot trebuie să fie clar şi precis. Pentru exprimarea opţiunii se folosesc cuvintele „pro „contra” şi „abţinut”.

Buletinele de vot se introduc în urna de votare. La numărarea voturilor nu se iau în calcul buletinele de vot’ care nu a fost exprimată opţiunea consilierului sau au fost folosite mai multe cuvinte decît cele prevăzute în prezenul t punct pentru a-şi exprima opţiunea.

54.Deciziile se adoptă cu votul majorităţii consilierilor prezenţi, cu excepţia cazului în care, prin lege sau   regulament, se cere o altă majoritate    de  voturi.

55.Dacă în sala de şedinţe este întrunit cvorumul necesar conform înregistrării, consiliul purcede la examinare chestiunilor de pe ordinea de zi.

56.Consilierii au dreptul să solicite ca în procesul-verbal al şedinţei să fie consemnat expres modul în care au   votat    secretarul fiind obligat să                                                                    se conformeze acestei cerinţe.

57.Proiectele de decizii sau propunerile respinse de consiliu nu pot fi supuse examinării acestuia în cadrul    aceleiaşi şedinţe.

 

Capitolul V

ÎNTREBĂRI, INTERPELĂRI, PETIŢII Şl INFORMAREA

CONSILIERILOR

 1. Consilierii pot adresa întrebări, în scris sau oral, primarului, viceprimarului,  secretarului consiliului,  funcţionarilor  primăriei,  altor  persoane  cu funcţie de răspundere invitate la şedinţa consiliului.

Prin întrebare se solicită informaţii cu privire la un fapt necunoscut. Cei întrebaţi vor răspunde, de regulă  imediat sau, dacă nu este posibil, la următoarea şedinţă a consiliului.

59.Interpelarea constă într-o cerere prin care se solicită explicaţii în legătură cu un fapt cunoscut.Persoana  interpelată  potrivit solicitării autorului interpelăriiâ,   are obligaţia să răspundă în scris, pînă la următoarea şedinţă a consiliului, sau oral, la proxima şedinţă   potrivit solicitării autorului interpelării.

60.Consilierii pot solicita informaţiile necesare serviciilor sau instituţiilor publice locale, iar acestea sînt obligaţi   să le furnizeze în termen de cel mult 2 săptămîni, dacă legea nu prevede altfel.

Informaţiile pot fi cerute şi comunicate în scris sau oral.

61.Activitatea consilierilor ce ţine de soluţionarea petiţiilor şi organizarea audienţei se efectuează   în    corespundere cu Legea cu privire la petiţionare   şi alte acte normative.